Arshak Fetvadjian (1863-1947)

Arshak Fetvadjian (1863-1947)

370mm / 175mm

Aquarelle sur papier