Arshak Fetvadjian (1863-1947)

Arshak Fetvadjian (1863-1947)

370 mm / 175 mm

Aquarelle sur papier