Arshak Fetvadjian ( 1863 – 1947 )

Arshak Fetvadjian ( 1863 – 1947 )

422mm / 250mm

Aquarelle sur papier