Arshak Fetvadjian ( 1863-1947 )

Arshak Fetvadjian ( 1863-1947 )

422 mm / 250 mm

Aquarelle sur papier