Arshak Fetvadjian (1863-1947)

Arshak Fetvadjian (1863-1947)

381mm / 181mm

Aquarelle sur papier