Arshak Fetvadjian (1863-1947)

Arshak Fetvadjian (1863-1947)

440mm / 250mm

Aquarelle sur papier