Wartan Mahokian (1869 – 1937)

Wartan Mahokian (1869 – 1937)

530mm / 380mm

Huile sur toile signée en bas à gauche